Voorwaarden voor verhuur

 

Prijzen zijn inclusief BTW, geldig tot 31 oktober 2019

Bij reservatie wordt een voorschot gevraagd van  50 € per tent of springkasteel. Voor andere artikelen vragen we een voorschot van ongeveer 30 % van de factuurprijs. De reservatie is pas geldig na betaling van het voorschot.

Enkel bij tenten en springkastelen is de levering en plaatsing inbegrepen in de prijs (<20 km, van ons adres).

De levering of afhaling gebeurt ruimschoots voor het evenement volgens telefonische afspraak. De goederen worden terug gebracht of opgehaald, de dag van of na het evenement tenzij anders afgesproken.

Indien de verplaatsing meer dan 20 km bedraagt, wordt een vergoeding aangerekend van 0.75 €/km.

 

Bij plaatsing van een springkasteel en/of tent, word er een contract aangeboden. De huurder dient hiervan kennis te nemen en te ondertekenen. Door betaling van een voorschot, verklaart de huurder zich akkoord met de gestelde voorwaarden.

 

 

Contract springkasteel

Reservering van een kasteel: Een kasteel  reserveren kan enkel telefonisch of via email. Een kasteel is definitief gereserveerd wanneer wij een betaling van 50 € ontvangen (contant of via overschrijving) hebben.  U zal van ons een bewijs ontvangen van de reservatie.

Levering en plaatsing: Het kasteel wordt door ons, Verhuur Verhaeghe, op het afgesproken uur en de afgesproken plaats opgesteld en nagekeken samen met de huurder op schade, gebreken, e.d.  Na de controle wordt er op het huurcontract vermeld of er en welke de gebreken zijn.

Afmelden van een reservering: Afmelden van een reservering MOET gebeuren telefonisch.  Wij genoodzaakt om uw voorschot van 50 € in te houden, om geleden schade te vergoeden.

Betaling: Bij levering en plaatsing dient het resterende bedrag betaald te worden met een waarborg van 100 €.

Schade aan het door U gehuurde kasteel: Iedere schade aan het kasteel, hoe groot of klein ook, zal verhaald worden op de huurder.  Met schade wordt bedoeld: ieder gebrek dat aangetroffen wordt bij afhaling, dat niet genoteerd werd op het huurcontract na controle van het kasteel door beide partijen en voor aftekening van het contract door beide partijen.  Ook diefstal en ontvreemding zal onherroepelijk verhaald worden op de huurder.

Ongevallen: Alle ongevallen, van welke aard of ernst ook, vallen volledig ten laste van de huurder.  Hij kan hiervoor eventueel een verzekering afsluiten.  De verhuurder, Verhuur Verhaeghe, kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.  De huurder zorgt zelf en is verantwoordelijk voor toezicht tijdens gebruik van het springkasteel.

De huurder zorgt voor: Stroom op de plaats van opstelling (220V) ; een  verlengsnoer ;  een goede doorgang naar de plaats van opstelling met  1 meter  minimum breedte ;  een vlakke, zachte ondergrond, zonder scherpe uitsteeksels waarop het springkasteel vrij kan staan. Minimum 1 meter rondom en 1,5 meter achteraan voor plaatsing motor, zie afmetingen springkasteel. Toezicht tijdens het gebruik van het springkasteel.

U als huurder ziet erop toe dat: Er geen etenswaren meegenomen worden op het kasteel ;  het springkasteel niet met schoenen aan betreden wordt ;  dat er geen scherpe voorwerpen meegenomen worden in het kasteel.

 

 

Contract Partytent

 

Reservering van een tent : Een partytent reserveren kan enkel telefonisch of via email. Een tent is definitief gereserveerd wanneer wij een betaling van 50 € ontvangen (contant of via overschrijving) hebben.  U zal van ons een bewijs ontvangen van de reservatie.

Levering en plaatsing: De partytent wordt door ons, Verhuur Verhaeghe, op het afgesproken uur en de afgesproken plaats opgesteld en nagekeken samen met de huurder op schade, gebreken, e.d.  Na de controle wordt er op het huurcontract vermeld of er en welke de gebreken zijn.  Door Verhuur Verhaeghe kunnen zekeringspinnen in de grond geslagen worden voor het eventueel vastzetten van de tent. Het beschadigen van ondergrondse installaties, zoals waterleiding, elektriciteit, gas,... kan niet verhaald worden op Verhuur Verhaeghe. Verhuur Verhaeghe kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, hoe dan ook ontstaan, veroorzaakt en opgelopen door de huurder zelf of aan derden, zowel aan personen, dieren of goederen, onverschillig of deze zich binnen of buiten de tent bevinden, en dit zowel tijdens de opbouw en afbouw, als tijdens de huurperiode van het gehuurde. Deze schade omvat zowel materiële als morele schade. Ieder geval van onmacht zoals ziekte, sterfgeval, oproer, stormschade opgelopen tijdens vorige huurovereenkomsten, rechtsvorderingen of rechtsbeslag en iedere onmogelijkheid vanwege Verhuur Verhaeghe om geheel of gedeeltelijk aan zijn verplichtingen te voldoen, verbreekt deze overeenkomst zonder enig recht van schadevergoeding aan de huurder.

Afmelden van een reservering: Afmelden van een reservering MOET gebeuren telefonisch.  Wij zijn genoodzaakt om uw voorschot van 50 € in te houden, om geleden schade te vergoeden.

Betaling: Bij levering en plaatsing dient het resterende bedrag betaald te worden met een waarborg van 100 €.

Schade aan de door U gehuurde tent: Iedere schade aan de tent, hoe groot of klein ook, zal verhaald worden op de huurder.  Met schade wordt bedoeld: ieder gebrek dat aangetroffen wordt bij afhaling, dat niet genoteerd werd op het huurcontract na controle van de tent door beide partijen en voor aftekening van het contract door beide partijen.  Ook diefstal en ontvreemding zal onherroepelijk verhaald worden op de huurder. De huurder is eveneens aansprakelijk voor de ongevallen veroorzaakt door het vrijwillig en/of betaald personeel, t.t.z. de helpers, door de huurder aangeworven: deze staan niet in dienstverband van Verhuur Verhaeghe en vallen dus niet onder zijn ongevallenverzekering. Verhuur Verhaeghe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de helpers, noch voor de ongevallen die zij veroorzaken en/of oplopen, noch voor ongevallen die zij aan derden veroorzaken. De huurder kan hiervoor eventueel een verzekering afsluiten.  De huurder zorgt zelf en is verantwoordelijk de tent. Iedere vernieling, gebrek en/of tekort aan het gehuurde, veroorzaakt door de huurder zal als meerkost gefactureerd worden. De meerkost zal minstens bestaan uit de herstellings- en/of aankoopkosten, vermeerderd met 30%.

 

De huurder zorgt voor: een goede doorgang naar de plaats van opstelling met  1 meter  minimum breedte ;  een vlakke ondergrond, vrij van hinderlijke voorwerpen zoals uitwerpselen, modder, puin, afval waarop de tent vrij kan staan.

 

Bij vragen en/of opmerking, contacteer ons gerust. 0491/254490